NOA nieuwsbrief juni 2020 - Aanmeldingen leerlingen schooljaar 2020-2021

 • 15 juni 2020

 

NOA - NIEUWSBRIEF

15 juni 2020

jaargang 2019 - 2020

 

aanmeldingen leerlingen schooljaar 2020-2021

 

1. Op het platform van Ondersteuningsnetwerk NOA: leerlingen kleine types én leerlingen brede types

Aanmeldingen op het NOA – platform dienen te gebeuren voor ALLE NIEUWE leerlingen die van ondersteuning wensen te genieten in schooljaar 2020 – 2021 (zowel brede als kleine types).

NIEUWE aanmeldingen gebeuren steeds via het aanmeldplatform NOA,  via volgende link: https://www.noahelpt.be/aanmelden  

 

De procedure voor aanmelden bij NOA blijft onveranderd ten opzichte van voorgaande schooljaren: na afstemming met CLB meldt de school aan bij NOA met een volledig en gehandtekend gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag.

 

Leerlingen die door hun huidige school al werden aangemeld in de loop van dit schooljaar moeten niet opnieuw aangemeld worden. 

 

Indien een leerling van school veranderde en u als nieuwe (huidige) school ook ondersteuning van NOA wenst, dient er opnieuw aangemeld te worden door de nieuwe school bij het NOA – platform. We beschouwen dergelijke situaties met andere woorden als ‘NIEUWE’ aanmeldingen.

 

2. Via leerlingenadministratie naar Discimus: leerlingen kleine types

Conform de werkwijzen van voorgaande schooljaren vraagt de overheid ons opnieuw om
ALLE LEERLINGEN MET EEN (G)V KLEINE TYPE (zijnde type 2, type 4, type 6 of type 7 m.u.v. type 4 ASS en type 7 ASS) te registeren in Discimus via het softwarepakket van uw school (Wisa, Broekx of Informat).

*Alle leerlingen van het kleine type die van ondersteuning willen genieten van NOA mogen geregistreerd worden bij:

 

(dit is afhankelijk van de NOA-satelliet waarbij wordt aangesloten)

NOA 1: NOA De Leerexpert mogen geregistreerd worden bij:

 

Leerling type 4 basisonderwijs:

De Leerexpert Dullingen 46

instellingsnummer 025619

 

Leerling type 6 en 7 basisonderwijs:

De Leerexpert August Leyweg 10

instellingsnummer 025511

 

Leerling type 2 basisonderwijs:

De Leerexpert Schotensesteenweg 256

instellingsnummer 025643

 

Leerling type 2, 4, 6 of 7 secundair onderwijs:

De Leerexpert Dullingen

instellingsnummer 027599

 

NOA 2:  NOA/Prisma+ mogen geregistreerd worden bij:

 

BUO SCHOOL : SBSO Zonnebos

INSTELLINGSNUMMER: 27201

 

BUBAO: Bubao Triolo

INSTELLINGSNUMMER: 25627

 

BUBAO: BSBO Wilgenduin

INSTELLINGSNUMMER: 3335

 

NOA 3: 

 

NOA 4: Alle leerlingen van het kleine type die van ondersteuning willen genieten bij NOA 4 - Fluxus mogen geregistreerd worden bij:

BUO SCHOOL : GO! SBSO de 3master

                        Kempenstraat 32

                        2460 Kasterlee

INSTELLINGSNUMMER: 27219

 

NOA 5:

 

Op basis van deze registratie zullen de middelen voor de ondersteuning van deze leerlingen worden toegekend aan de scholen buitengewoon onderwijs die deze ondersteuning zullen organiseren. De eerste telling in functie van de toekenning van deze middelen zal gebeuren op 01.10.2020.

 

!!! elke BUO school van zowel NOA1, NOA2, NOA3, NOA4 en NOA5 kan vragen van ALLE KLEINE TYPES opnemen aangezien we op expertise kunnen rekenen van experts inzake via een intensieve samenwerking !!!

 

Om te weten bij welke school BuO u een bepaald dossier dient te registreren in uw schoolsoftwarepakket neemt u contact op met de (regio)coördinator NOA binnen uw regio of mailt u naar info@noahelpt.be

 

Afhankelijk van het softwarepakket dat u als school hanteert voor de registratie in Discimus zijn er verschillen in de werkwijze.

Onderstaand kan u wat informatie terugvinden hieromtrent. Daarnaast willen we benadrukken dat u, bij vragen, best met (de helpdesk van) uw leerlingenadministratie contact opneemt. Zij kunnen u het beste hierbij ondersteunen.

 

INFORMAT       

1. In het softwarepakket Informat ga je naar het tabblad 'Inschrijving' en vinkt u onderaan het veld 'OM' (= Ondersteuningsmodel) aan.
 

2. Er komen op dat moment twee bijkomende velden tevoorschijn die ingevuld moeten worden:

 • Aanvangsdatum: dit is de datum waarop de ondersteuning is gestart, deze datum mag niet buiten het schooljaar liggen, en ook niet vóór de begindatum van de inschrijving. Merk op dat er per school/schooljaar slechts één datum wordt bijgehouden in Discimus. Bij een nieuwe inschrijving (bv. bij een verandering van leerjaar) wordt bijgevolg de oorspronkelijke aanvangsdatum overgenomen.
 • School BO*: De school voor buitengewoon onderwijs kan ingevuld worden door te zoeken op straat, gemeente, instellingsnummer, enz. Van zodra de school gekozen is worden de schoolgegevens onder de keuzelijst getoond.

 

3. Na de update van eind augustus zullen deze gegevens doorgestuurd kunnen worden naar Discimus, waarna dergelijke leerlingen geraadpleegd kunnen worden in zowel de (voltijdse of deeltijdse) secundaire school als in de school voor buitengewoon onderwijs die de ondersteuning geeft.

 • Het doorsturen gebeurt langs menu 'Discimus' - 'Leerlingenondersteuning' - 'Doorsturen'.
 • U krijgt alle leerlingen bij wie het veld 'OM' is aangevinkt op tabblad 'Inschrijving'. Door te filteren op één of meerdere kolom (bv. voor één bepaald afdelingsjaar of vestiging) kan de selectie van door te sturen leerlingen worden beperkt. Doorsturen zelf gebeurt door bovenaan links op de groene vink te klikken.
 • Enkel leerlingen bij wie de aanvangsdatum én de ondersteunende school zijn ingevuld worden effectief doorgestuurd naar Discimus.
 • Leerlingen die reeds doorgestuurd werden naar Discimus, maar bij wie aanvangsdatum en/of ondersteunende school niet meer zijn ingevuld worden geannuleerd in Discimus. Om de ondersteuning van een bepaalde leerling te annuleren moet u dus in eerste instantie het veld 'OM' aangevinkt laten op tabblad 'Inschrijving', en mag u enkel de velden 'Aanvangsdatum' en 'School BO' leeg maken. Via 'Discimus' - 'Leerlingenondersteuning' - 'Doorsturen' krijgt u deze leerling aangeboden zonder aanvangsdatum/ondersteunende school (nr. 1 in onderstaande schermafdruk). Door op de naam van de leerling te filteren (nr. 2 in onderstaande schermafdruk) en op de groene vink te klikken wordt de ondersteuning voor deze leerling geannuleerd in Discimus. Dit kunt u controleren via de raadpleegfunctie (zie verder). Pas daarna mag het veld 'OM' op tabblad 'Inschrijving' worden afgevinkt.
 • Langs menu 'Discimus' - 'Leerlingenondersteuning' - 'Transacties met fouten' kunt u controleren of er leerlingen zijn van wie de ondersteuning o.w.v. één of andere fout niet in Discimus geregistreerd werd.
 • Tenslotte kun u langs menu 'Discimus' - 'Leerlingenondersteuning' - 'Raadplegen' controleren voor welke leerlingen die registratie wél is gelukt.

 

WISA:

1. In het softwarepakket Wisa ga je naar Leerlingen – Steekkaarten – Overzicht per instelling (of ‘Overzicht per klas’).

2. Je kiest de leerling in de lijst en in het linker menu kies je voor ‘Ondersteuning’
à indien dit niet zichtbaar is, moet er nog extra rechten toegekend worden door een beheerder aan de gebruiker (of heb je mogelijks te maken met een verouderde versie van Wisa).

3. Je kiest bovenaan voor ‘Invoegen’

4. Je vult de opgevraagde velden in :

 • Inschrijving: de inschrijving van de school
 • Begindatum: begindatum van ondersteuning (1/9/2020 want de school wil voor deze leerling vanaf 1/9/20 (opnieuw)  ondersteuning krijgen)
 • School: school BuO waarmee samengewerkt wordt*

5. Je bewaart de gegevens.                     

 

BROECKX                     

We raden aan om met vragen hieromtrent rechtstreeks contact op te nemen met de provider van het softwarepakket dat gehanteerd wordt binnen uw school.

 

3. Toekenning ondersteuningsuren per school

Op NOA – niveau zullen we trachten alle scholen gelijkvormig te voorzien van ondersteuningsuren op basis van de regelgeving (na te lezen in de omzendbrief). We zullen u later, in een volgende communicatie, op de hoogte brengen hoe deze gegenereerde omkadering ingezet zal worden en wat dit dan betekent voor uw school.

 

4. Nooddecreet maatregelen Corona – crisis : info m.b.t. ondersteuningen

 Tijdelijk verslag

De kans bestaat dat de externe diagnostiek in het kader van een verslag voor de inschrijving in het buitengewoon onderwijs of de toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC) door de coronamaatregelen niet (tijdig) rond geraakt. Om dit op te lossen kan er aan de leerling een tijdelijk verslag gegeven worden, dat geldig is voor het schooljaar 2020-2021. Een tijdelijk verslag heeft verder dezelfde rechtsgevolgen als een verslag, zoals de inschrijving onder ontbindende voorwaarde in het gewoon onderwijs.

 

5. Vragen

Met bijkomende vragen of onduidelijkheden kan je steeds terecht bij het coördinatieteam van het ondersteuningsnetwerk via info@noahelpt.be