NOA nieuwsbrief

  • 16 mei 2019

 

NOA - NIEUWSBRIEF

vrijdag 25.04.2019

jaargang 2018 - 2019

editie 1

 

NEED 2 KNOW

Bijzondere situaties bij overgang schooljaar 2019 – 2020

In het uitrollen van onze organisatie hebben we bewust gekozen om de laatste opstartperiode over de zomervakantie heen te laten lopen tot aan de eerste opstartdatum van schooljaar 2019 – 2020 op 01/10/2019.

Door deze keuze zal het mogelijk zijn om leerlingen die nu reeds van ondersteuning genieten, ook verder te ondersteunen in de eerste – en vaak lastige – maand van het nieuwe schooljaar. Zo kunnen bijvoorbeeld dossiers overgedragen worden aan nieuwe betrokkenen waardoor de relevante informatie zeker niet verloren gaat in de hectiek van het einde van een schooljaar.

Gezien de personeelsbezetting van een ondersteuningsnetwerk onderhevig is aan tal van factoren kunnen we echter continuïteit van ondersteuners niet garanderen, maar uiteraard streven we hier wel naar. Deze manier van organiseren brengt echter wel een aantal praktische vragen in specifieke situaties met zich mee die we hieronder graag trachten te beantwoorden.

Vraag 1: wat als een leerling die dit schooljaar reeds ondersteuning kreeg in basisonderwijs, de overstap maakt naar het (gewoon) secundair onderwijs?

Voor deze leerlingen loopt de ondersteuning door in het secundair tot 30 september. We spreken in dit geval van continuering van de ondersteuning óf we organiseren een warme overdracht van het dossier indien de school secundair onderwijs ondersteuning bekomt van een ander ondersteuningsnetwerk. Indien de ondersteuning ook na 01.10.2019 nog dient door te lopen dient er een NIEUWE aanmelding (met NIEUW gemotiveerd verslag) te gebeuren door de school secundair onderwijs, ten laatste op 30.09.2019.

Het initiatief voor een zogenaamde ‘warme overdracht’ met alle betrokken actoren wordt genomen door de CLB – begeleider die toegewezen werd aan het dossier.

Vraag 2: wat als een leerling die NU GEEN ondersteuning krijgt, maar WEL ondersteuning nodig zal hebben vanaf 01.09.2019?

Bovenstaande vraag kan naar voren komen bij bijvoorbeeld: schoolverandering, overgang van basis – naar secundair onderwijs, overgang buitengewoon naar gewoon onderwijs, …

In dit geval hanteren we de afspraken rond de zogenaamde ‘acute aanmeldingen’: deze leerlingen kunnen worden aangemeld door de nieuwe school volgens de normale procedure via het aanmeldplatform van NOA van zodra het gemotiveerd verslag voor het secundair onderwijs werd afgeleverd. Om te vermijden dat deze leerlingen pas opgestart zullen worden na 01.10.2019 kan de school - na aanmelding via het platform kenbaar maken via mail of telefonisch aan de contactpersoon NOA (zie hieronder) dat het om een ‘acute aanmelding’ voor 01.09.2019 gaat, die per direct mag opgestart worden.  

Binnen de mogelijkheden van het ondersteuningsteam en het pakket van de desbetreffende ondersteuner(s) zal er een inschatting gemaakt worden van het dossier en afspraken geformuleerd worden om met de specifieke ondersteuningsvragen zo snel als mogelijk aan de slag te gaan.

 

LET OP: een bijkomende (acute) aanmelding wil NIET per definitie zeggen dat er meer uren kunnen gepresteerd worden door de ondersteuner op de gastschool óf dat de ondersteuningsvraag ook meteen de volgende dag opgenomen kán worden door het ondersteuningsnetwerk. Dit is steeds afhankelijk van onder andere de samenstelling van het pakket van de ondersteuner, de benodigde expertise, de aard van de ondersteuningsvraag, … We zullen echter alles binnen onze mogelijkheden doen om ondersteuning zo snel als mogelijk te realiseren voor alle leerlingen die het nodig hebben.

 

Mails voor acute aanmeldingen mogen gestuurd worden aan één van onderstaande contactpersonen:

-          Voor NOA – (ex) De Leerexpert: kernsecretariaat – telefonisch 03 320 81 39 

-          Voor NOA – (ex) Prisma+: coördinatoren - coordinatoren@prismaplus.be

-          Voor NOA – (ex) De Kempen: Vicki Tops - vicki.tops@giblo.be

-          Voor NOA – (ex) Fluxus: An Willems – anwillems@scholengroepfluxus.be

-          Voor NOA – (ex) Impuls: Greet Clymans - greet.clymans@on-impuls.be

NICE 2 KNOW

1. Aanpassingen omzendbrief

Hier kan de omzendbrief ‘Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs’ geraadpleegd worden. De laatste aanpassingen staan hier in groen gemarkeerd.

 

De aanpassingen aan de omzendbrief vloeien voort uit het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX. Met dit decreet werd een nieuw omkaderingsmechanisme vastgelegd voor de ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen die beschikken over een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag voor de types 2, 4, 6 of 7.

 

Dit nieuwe omkaderingsmechanisme maakt dat we ook als ‘NOA’ mogelijks bepaalde aanpassingen zullen moeten doorvoeren wat betreft onze interne organisatie.

 

In de komende periode nemen we dan ook graag de tijd om alle mogelijkheden te exploreren en keuzes te maken in functie de organisatie van NOA in schooljaar 2019 – 2020. Van zodra we hierin stappen hebben gezet zullen we hieromtrent opnieuw een communicatie voeren.

 

2. Werkbezoek onderwijsinspectie aan NOA

Op donderdag 25.04.2019 bracht de onderwijsinspectie een werkbezoek aan NOA met als doel de werking te exploreren om van daaruit – en door de rapporten van alle werkbezoeken aan de ondersteuningsnetwerken samen te brengen – een advies te kunnen geven aan de minister van onderwijs tot een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning.

 

Gedurende een ganse dag ging een team van 3 inspecteurs en 1 observator vanuit het kabinet van onderwijs in gesprek met respectievelijk het beleid van het ondersteuningsnetwerk, ondersteuners, afgevaardigden van het gewoon onderwijs en directeurs buitengewoon onderwijs.

 

Via deze weg willen we iedereen die bijgedragen heeft aan dit werkbezoek van harte danken voor hun input en de bereidwilligheid om hieraan mee te werken.

 

 

AGENDA

Einde schooljaar 2018 – 2019

&

Start schooljaar 2019 - 2020

 

DATUM

GEPLANDE ACTIVITEIT

02.05.2019

3de opstartdatum ondersteuningsvragen NOA schooljaar 2018 – 2019

17.05.2019

Lerend netwerk ‘kleine types’ NOA

06.09.2019

Visiedag coördinatoren NOA

20.09.2019

Lerend netwerk NOA

01.10.2019

1ste opstartdatum ondersteuningsvragen NOA schooljaar 2019 – 2020

11.10.2019

Visiedag ondersteuners NOA